Gravilla 12-20

   

Granulometria: de 12 mm a 20 mm.

El seu ús principal és com a component del formigó estructural de fins a 20 mm, encara que també es coloca en drenatges.